Học thêm về Cấu trúc As…as

51ff4dc4caf1f Học thêm về Cấu trúc As...as

Chúng ta đã quen với việc sử dụng cấu trúc as+ adj+ as trong câu so sánh bằng với ý nghĩa cái j tương đương với cái gì

Eg:She speaks English as well as his teacher. ( cô ta nói tiếng Anh giỏi như cô giáo của cậu ta vậy) 

Tuy nhiên hôm nay Studynet sẽ giới thiệu thêm các cụm thành ngữ cũng có chung cấu trúc as…as nhé!

Chú ý: Cách dùng As well as

– As well as có nghĩa tương đương với not only … but also.
She is intelligent as well as beautiful. (= She is not only beautiful, but also intelligent.)

Lưu ý rằng as well as đưa ra thông tin mà người đọc/người nghe đã biết, phần còn lại của câu sẽ đưa ra thông tin mới
– Động từ sau as well as
Sau as well as, người ta thường dùng động từ dạng –ing
Eg: He hurts his arm, as well as breaking his leg. (không dùng: … as well as broke his leg.)

Nếu có động từ trong mệnh đề chính ở dạng nguyên thể thì sau as well as ta có thể sử dụng động từ nguyên thể bỏ to
Eg: I have to cook the food as as well as clean the floor

– Chủ ngữ
Có thể dùng as well as để nối hai chủ ngữ. Nếu chủ ngữ đầu là số ít thì động từ theo sau nó cũng chia tương ứng với chủ ngữ số ít đó.
Mary, as well as Ann, was delighted to hear the news.

Nhưng lưu ý rằng đây không phải là cấu trúc phổ biến. Thông thường người ta để as well as sau mệnh đề chính. Và trong trường hợp chủ ngữ là đại từ thì as well as luôn đứng sau mệnh đề chính.
Mary was delighted to hear the news as well as Ann.
She is rich as well as me. (không dùng: She, as well as I/me, is rich.)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>