Học từ vựng tiếng Anh tốt nhất qua các thành ngữ về thời gian

Các thành ngữ sử dụng để diễn tả việc thiếu thời gian

Lack of time: thiếu thời gian

 

1.      pressed for time : không có nhiều thời gian

Eg: I’m a bit pressed for time at the moment. Do you mind if we have the meeting tomorrow?

Tôi không có nhiều thời gian vào lúc này. Anh có phiền nếu chúng ta họp mặt vào ngày mai không?

2.      run out of time : không còn thời gian nữa

Eg: We’ve run out of time on this project.           

Chúng tôi không còn thời gian cho dự án này nữa.

 

3.      a race against time : cuộc chạy đua với thời gian

Eg:The villagers raced against time to protect their town against the flood

Người dân đang chạy đua với thời gian để bảo vệ ngôi làng của họ khỏi cơn lũ này.

 

4.      no time to lose : không có thời gian để lãng phí

Eg: There’s no time to lose. We’ve got to get going.

Không còn thời gian để lãng phí nữa. Chúng ta phải vào cuộc thôi.

 

Have enough time (Có đủ thời gian)

1.      have all the time in the world : có nhiều thời gian

Eg: You don’t need to hurry. We‘ve got all the time in the world.

Anh không cần phải vội vàng. Chúng tôi có rất nhiều thời gian.

 

2.      have spare(free) time = có thời gian rảnh

Eg: What do you do in your spare time?

Cô làm gì trong thời gian rảnh của mình? 

 

3.      have time on sb’s hands / time to kill : quá nhiều thời gian

Eg: Now that her children are all at school, she has a lot of time on her hands 

Lũ trẻ đang ở trường nên cô ta có rất nhiều thời gian rảnh.

 

4.      take your time : cứ bình tĩnh

Eg: Take your time answering the question.

Cứ bình tĩnh trả lời câu hỏi.

5.      in your own time:  làm điều gì mà không cần lo về thời gian

Eg: I’ll fix the car in my own time!

Tôi sẽ sửa xe mà không phải vội!

 

6.      make good time : làm điều gì đó nhanh hơn bạn nghĩ

Eg: We made good time. It only took us an hour to get here.

Chúng tôi đã hoàn thành nhanh chóng. Chỉ mất một tiếng là chúng tôi đến đây thôi.

 

7.      time on your side : trẻ và còn nhiều thời gian ở phía trước

Eg: You’ve got time on your side, so you shouldn’t feel pressured into making a career decision now.

Bạn còn nhiều thời gian ở phía trước, vì vậy bạn không nên cảm thấy bị áp lực khi ra quyết định cho sự nghiệp bây giờ.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>